Οικονομικές Ενισχύσεις

Το ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗ, στα πλαίσια της εκτέλεσης των σκοπών του, όπως λεπτομερώς περιγράφονται στη σχετική έγκριση της συστάσεώς του (ΦΕΚ 164/28/05/1985) αποφασίζει τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων (σε Πανεπιστημιακές Έδρες εσωτερικού και εξωτερικού, Κέντρα Σπουδών, Περιοδικά, Συλλόγους, Πνευματικά Ιδρύματα, Επιστημονικά Ιδρύματα Ανθρωπιστικών Σπουδών, φυσικά πρόσωπα και λοιπούς συναφείς φορείς που αφορούν την Νέα Ελληνική Γραμματεία).

Το ύψος κάθε οικονομικής ενίσχυσης θα αποφασισθεί από το Δ.Σ. του Ιδρύματος σύμφωνα με τις ανάγκες των αιτούντων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι 26/05/2017 (σφραγίδα Ταχυδρομείου) να υποβάλουν τα αιτήματά τους στα Γραφεία του Ιδρύματος (οδός Όθωνος αρ. 8, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, Τ.Κ. 10557, τηλ. επικοινωνίας 210/3225.338) προκειμένου να τεθούν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αποφάσεις του οποίου θα σταλούν, στη συνέχεια, προς περαιτέρω έγκριση στην καθ’ ύλη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Τα αιτήματα δεν θα γίνονται δεκτά μέσω fax ή e-mail παρά μόνο ταχυδρομικώς.

Αθήνα, 10/02/2017