ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΔΡΕΣ & ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Ίδρυμα Κ. & Ε. Ουράνη σύμφωνα με τη συστατική του πράξη, προκηρύσσει συνολικά 15 θέσεις υποτροφιών για το έτος 2015. Η κρίση των υποψηφίων γίνεται από το Δ.Σ. του Ιδρύματος κατά τη διάρκεια συνεδρίασής του. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται εγγράφως για την έγκριση ή μη της υποτροφίας.
Η υποβολή αιτήσεως σημαίνει πλήρη αποδοχή των όρων της προκήρυξης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
(ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ)

 1. Να είναι αλλοδαποί, μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.
 2. Να είναι απόφοιτοι Φιλοσοφικής ή Φιλολογικής Σχολής.
 3. Να μην ενισχύονται το ίδιο χρονικό διάστημα με άλλη υποτροφία.
 4. Να μην αποτελούν μόνιμο διδακτικό προσωπικό των Πανεπιστημίων.
 5. Να μην υπερβαίνουν το 36ο έτος της ηλικίας.

top

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, οφείλουν να υποβάλουν εμπρόθεσμα στο Τμήμα Υποτροφιών του Ιδρύματος, τα ακόλουθα δικαιολογητικά στα ελληνικά:

 1. Αίτηση υποτροφίας (έντυπη αίτηση - που θα παραλάβουν από τον αρμόδιο καθηγητή του Τμήματος ή Έδρας Νεοελληνικών Σπουδών ή από τη σελίδα του Διαδικτύου www.idrimaurani.gr - συμπληρωμένη με κεφαλαία γράμματα και με πλήρη στοιχεία λατινικών χαρακτήρων διαβατηρίου ή ταυτότητας).
 2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα και μία πρόσφατη φωτογραφία.
 3. Τίτλο σπουδών: φωτοτυπία πτυχίου Πανεπιστημίου επικυρωμένη από ελληνική διπλωματική αρχή του Εξωτερικού ή επικυρωμένη με τη σφραγίδα Apostille σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης και επίσημα μεταφρασμένη στα Ελληνικά από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος (Αρίωνος 10, τηλ: 2103285756, 2103285757) ή από εξουσιοδοτημένο δικηγόρο στην Ελλάδα με επικύρωση του Δικηγορικού Συλλόγου καθώς και αναλυτική βαθμολογία των Νεοελληνικών μαθημάτων από τη γραμματεία της Σχολής τους.
 4. Δύο (2) συστατικές επιστολές που θα έχουν συνταχθεί για την αίτηση υποτροφίας και θα απευθύνονται στο Ίδρυμα Ουράνη, η μία (1) απαραίτητα από τον αρμόδιο καθηγητή του Τμήματος ή Έδρας Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου.
 5. Για τους εργαζόμενους βεβαίωση αρμόδιας Αρχής για το αντικείμενο της εργασίας τους.
 6. Για τους διδακτορικούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι απαραίτητη η βεβαίωση της Γραμματείας του Πανεπιστημίου στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι, στην οποία θα αναφέρεται το πρόγραμμα η διάρκεια σπουδών και το θέμα της μελέτης που εκπονούν οι υποψήφιοι (επικυρωμένη και μεταφρασμένη βεβαίωση).
Σημ.: Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά δεν γίνονται δεκτά με fax & E-MAIL

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ημερομηνία λήξεως για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

top

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

  Α) Σε φοιτητές του α’ κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών (master) και σε φοιτητές του β’ κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών (υποψήφιους διδάκτορες).

  Κλάδοι : Φιλολογίας, Λογοτεχνίας, Γλωσσολογίας.

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ

  • 1 ΕΤΟΥΣ: Έναρξη : Ιανουάριος 2015. Λήξη: Δεκέμβριος 2015 - 2 θέσεις.
  • 6 ΜΗΝΩΝ: Έναρξη και λήξη το χρονικό διάστημα που επιλέγει ο υποψήφιος μέσα στο έτος 2015 - 8 θέσεις.

  B) Σε πτυχιούχους φιλολόγους που θέλουν να παρακολουθήσουν τα θερινά μαθήματα Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Αθήνας.

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ

  • 2 ΜΗΝΩΝ: Έναρξη και λήξη ανάλογα με τις ημερομηνίες του θερινού προγράμματος που θα ανακοινώσει το Πανεπιστήμιο Αθηνών - 5 θέσεις.

   Πληροφορίες για το θερινό πρόγραμμα Εκμάθησης Νεοελληνικής Γλώσσας:

   Πανεπιστήμιο Αθήνας - Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας: τηλ. 0030-2107277672
   fax: 0030-2107277673, http://www.greekcources.uoa.gr

top

ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 1200 (χίλια διακόσια) Ευρώ (EURO) μηνιαίως.
Το ποσό είναι πληρωτέο στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ δι' εκδόσεως σχετικού εντάλματος πληρωμής σε διαταγή του δικαιούχου υποτρόφου, υπόκειται δε σε κράτηση 3,60% (χαρτοσήμου και ΟΓΑ).
Το Ίδρυμα δεν αναλαμβάνει τη στέγαση των υποτρόφων.


top

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ:

* ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ Ή ΑΚΥΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.

** Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

*** ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ:

- ΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ - ΑΝ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΙΝΕΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ π.χ. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΤΙ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ .

**** ΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΝΩ ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥΣ

***** ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

****** ΕΥΝΟΗΤΟ, ΟΤΙ Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
******* ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΚΟΠΙΜΟ

top

Πατήστε εδώ για να εκτυπώσετε την αίτησηtop